1.5.2018 မှ 31.3.2019 ထိ YCDC, Land Department သို့

အမည်ပြောင်း လျှောက်ထားခဲ့သော အမှုတွဲစာရင်းများ

စဉ်

ကာလ

            အရေအတွက်

         မှတ်ချက်

  ၁

​မေ/၂၀၁၈

                  ၃၉၆

 

  ၂

ဇွန်/၂၀၁၈

                  ၆၁၆

 

  ၃

ဇူလိုင်/၂၀၁၈

                  ၈၅၀

 

  ၄

သြဂုတ်/၂၀၁၈

                 ၁၁၅၂

 

  ၅

စက်တင်ဘာ/၂၀၁၈

                 ၁၄၁၀

 

  ၆

​အောက်တိုဘာ/၂၀၁၈

                   ၂၆၃

 

  ၇

နိုဝင်ဘာ/၂၀၁၈

                  ၅၁၆

 

  ၈

ဒီဇင်ဘာ/၂၀၁၈

                  ၇၉၆

 

  ၉

ဇန်နဝါရီ/၂၀၁၉

                ၁၁၁၇

 

 ၁၀

​ဖေဖေါ်ဝါရီ/၂၀၁၉

                ၁၄၁၀

 

 ၁၁

မတ်/၂၀၁၉

                  ၂၄၈

 

              စုစုပေါင်း                ၈၇၇၄  

Top